Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Образци на молби
Годишни доклади и статистика
2015
2016
2017
Конкурси
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Наръчници
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Начало    История  
 Кратка история на съда

          Софийският окръжен съд е създаден с Указ № 207 на Президиума на Народното събрание от 16.03.1959 г. С този указ са създадени окръжните съдилища в България, които съответстват на административното деление на страната.
          Преди 1959 г. Софийският окръжен съд е имал юрисдикция над днешните Благоевградски, Кюстендилски, Пернишки и Софийски съдебни окръзи - включително и по отношение на делата на София-град. Съдът се е намирал в град София, с едно отделение в Благоевград.
          По силата на цитирания указ са създадени сега действащите окръжни съдилища и Софийски градски съд - със статут на окръжен съд.

          Първият председател на Софийския окръжен съд е бил ИВАН ПОПОВ - от 1959 г. до 1968 г.;
          Следващ председател - ДИМИТЪР ЗАГОРОВ - от 1968 г. до 1981 г.;
          Третият председател - ТРЕНДАФИЛ ДАНАИЛОВ - от 1981 г. до 1992 г.;
          Четвърти председател - НЕДКО ДОБРИЛОВ - от 1992 г. до 1993 г.;
          Пети председател - НЕЛИ КУЦКОВА - от 1993 г. до 2004 г.;
          Шести председател – ВЛАДИМИР ИВАНЧЕВ – от 2004 г. до 2012 г.;
          Седми председател - ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ - от 2012 г. до 2017 г.;
          Осми председател -  ПЛАМЕН ПЕТКОВ - от 02.2018 г.;

          В момента в Софийския окръжен съд работят 22 съдии, от които 3 младши съдии, както и 34 служители. Съдът е първоинстанционен и въззивен. В съдебния район се включват районните съдилища в Ботевград, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд, Пирдоп, Самоков, Своге и Сливница.София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР