Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2013
2014
2015
2016
Образци на молби
Конкурси
Новини
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Наръчници
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Електронна кутия
Предложения и оплаквания
Анкета
Резултати от допитването
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
 Образци на молби  
 Примерни образци на документи

Уважаеми граждани,
В тази секция на интернет-страницата се намират примерни образци на документи, които се подават до окръжния съд. За Ваше улеснение можете да ги запазите, попълните на домашния си компютър и след това да ги подадете в съда.


Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние

Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация

Молба за издаване на удостоверение за несъстоятелност

Молба за издаване на съдебно удостоверение

Молба за издаване на изпълнителен лист

Молба за издаване на заверен препис

Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело

Молба за издаване на незаверен препис

Молба за връщане на внесена парична гаранция

Молба за освобождаване от съдебни такси

Молба за подаване на документи

Молба за връщане на документи

Вещи лица

Съдебни преводачи

Примерен образец при изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и служебни защитници

ЗАБЕЛЕЖКА ! - За получаване на хонорар, лицата трябва да се явят в счетоводството на СОС (Първи сутерен, стая 65)София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР