Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Образци на молби
Годишни доклади и статистика
2015
2016
2017
Конкурси
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Наръчници
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Конкурси  
 Вакантни длъжности, обявени конкурси, бланки на молби, образци за участиеС О Ф И Й С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д

З А П О В Е Д

№А-148

гр. София, 18.06.2018 г.


На основание чл. 86, ал. 1, т.11 и чл.343, ал. 1 от ЗСВ, чл. 139, ал. 1 от ПАС, във връзка с чл. 94 от КТ,

виж повече...

 

 


 

С О Ф И Й С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д

П Р О Т О К О Л

Днес 30.05.2018 г. в Съдебната палата, в град София се проведе заседание на Комисията по допускане на кандидати за участие в конкурса за длъжността "съдебен статистик",

виж повече...

 

 


 

С О Ф И Й С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д

З А П О В Е Д

№А-101

гр. София, 23.04.2018 г.


На основание чл. 86, ал. 1, т.11 и чл.343, ал. 1 от ЗСВ, чл. 139, ал. 1 от ПАС, във връзка с чл. 94 от КТ,

виж повече...

 

 


 

С О Ф И Й С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д

П Р О Т О К О Л

Днес 05.04.2018 г. в Софийски окръжен съд, комисията назначена със Заповед № А-97 /03.04.2018г. на председателя на съда за допускане на кандидати за участие в конкурса за съдебен „секретар- протоколист",

виж повече...

 

 


 

О Б Я В Я В А: 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СЪДЕБЕН СТАТИСТИК”

                       

         Софийски окръжен съд обявява  конкурс за 1 /едно/ работно место за длъжността „съдебен статистик“ виж повече...

 

 

              град София

              16.04.2018г.

 


             Длъжностна характеристика  съдебен статистик

 

 

 


 

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 136 от Правилника за администрацията на  съдилищата - изтегли

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 137, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилища, във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда - изтегли

 

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР