Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Образци на молби
Годишни доклади и статистика
2013
2014
2015
2016
Конкурси
Новини
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Наръчници
Декларации ЗПРКИ
Електронна кутия
Предложения и оплаквания
Анкета
Резултати от допитването
Връзки
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
 Конкурси  
 Вакантни длъжности, обявени конкурси, бланки на молби, образци за участие


С О Ф И Й С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д

П Р О Т О К О Л

от заседание на Комисията по провеждане на избор на

съдебен секретар - протоколист

виж повече...

 


 

С О Ф И Й С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д

З А П О В Е Д

№ А-36

гр. София, 09.02.2017 г.

На основание чл. 86, ал.1, т.11 и чл. 343, ал.1 от ЗСВ, чл.134, ал. 1 от ПАС, във връзка с чл. 94 от КТ,

виж повече...
О Б Я В Я В А:

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ”

                       

         Софийски окръжен съд обявява  конкурс за 1 /едно/ работно место за длъжността „съдебен секретар протоколист“  в служба „Съдебни секретари в наказателно отделение“.

1. Изисквания за длъжността:

              - Да притежава умения и познания по общи деловодни техники, на съвременни офис-процедури, работа със стандартно офис-оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

              - Носи отговорност за точното и качествено изпълнение на утвърдените с настоящата длъжностна характеристика задачи.

              - Носи отговорност за получената и пренасяна документация.

              - Носи отговорност за опазване на получената служебна информация, както за спазване на трудовата и технологична дисциплина.

           2. Кандидатите  да представят следните документи:

- мотивационно писмо;

              - автобиография – тип /CV/;

              - декларация по чл. 131 от Правилника заадминистрацията в съдилищата (по образец), че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; не е лишен от право да заема определена длъжност;

              - декларация /по образец/ за липса на обстоятелствата по чл. 132

от Правилника за  администрацията в съдилищата;

              - копие от диплом за завършено среднообразование;

              - копия от документи удостоверяващипридобитата

 допълнителна квалификация, ако има такава;

              - копия от документи удостоверяващипродължителността на

трудовия стаж;

              - свидетелство за съдимост;

              - медицинско свидетелство.

 Забележка: Декларациите по образец могат да не намерят на страницата на Софийски окръжен съд в Интернет на адрес:www.sofiadc.justice.bg.

 

           3. Начин на провеждане на конкурса:

              - по документи и практически изпит.

4. Минимален размер на работната заплата за длъжността „съдебен секретар-протоколсит“ в служба „Съдебни секретари в наказателно отделение“ е в размер на 566.00 (петстотин шестедест и шест) лева.

5. Място  и срок на подаване на документите:

             - Съдебната палата град София, бул. „Витоша” №2, административен секретар, партера , кабинет 55, до 17.00 часа на27.01 .2017г.

              Забележка:Документите се подават лично или чрез пълномощник с

              нотариално   заверено пълномощно.

 

    6. Допуснатите кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за

датата и часът за провеждането на  практическия изпит:

 

 

 

 Съдебен администратор:

                                                                                   (Н.Велчов )

 

              град София

              23.12.2016г.

 

             Длъжностна характеристика  секретар-протоколист

 


 

                    ОТМЯНА НА ОБЯВАТА за длъжността "съдебен деловодител в наказателно отделение" ..... виж повече...


О Б Я В Я В А:

 

                   Софийският окръжен съд обявява конкурс  за заемане на 1(една) щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител в наказателно деловодство”, при следните изисквания:

                   1. Завършено средно образование, отлични машинописни и, компютърни  и организационни умения, познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване , отлични познания по  стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

                   2. Необходими документи:

                      - автобиография – тип (CV);

                      - декларация от кандидата (по образец), че е пълнолетен български гражданин; не е поставен под запрещение; не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

                      - декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 131 от Правилника за администрацията в съдилищата;

                      - копие от диплом за завършено средно образование;

                      - копия от документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация, ако има такава;

                      - копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

                      - свидетелство за съдимост;

                      - медицинско свидетелство;

                      - други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността.

                   3. Място за подаване на документите:

                      - Софийски окръжен съд, бул.”Витоша” № 2, съдебна палата, партерен етаж, стая № 55.

                   4. Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на  03.02.2017 година.

                   5. Кратко   описание   на   длъжността    „съдебен деловодител   в   наказателно деловодство” :

Приема и обработва обвинителни актове, жалби, протести и др. документи; образува и придвижва наказателни дела I-ва и II-ра инстанция - прилага новопостъпили документи (подрежда и номерира документите към делата), подготвя делата за доклад; изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица; изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото; изготвя и изпраща уведомления за присъди и определения по делата (бюлетини за съдимост, карти за обвиняеми лица, изпълнителни листове); изготвя преписи от документи, присъди и определения; вписва данни по делото, ръчно и на компютър; прави справки по делата; приема, съхранява и освобождава веществени доказателства по делата; извежда статистически данни по делата; води книга за изпълнение на присъдите, книга за глобите и разноските, книга за обжалваните дела; привежда в изпълнение постановените присъди и определения; изпълнява други възложени от председателя на съда и от съдебния администратор задължения.

                    6. Минимален    размер   на   основната заплата задлъжността „съдебен деловодител“ – 566 (петстотин шестдесет и шест) лева.

                    7. Допуснатите кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за датата и часът за провеждането на  практически изпит:

                    

                      

 

 Съдебен администратор:

                                                                                   (Н.Велчов )

 

              град София

              23.12.2016г.

 

              Длъжностна характеристика деловодител

 

 


 

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 131 от Правилника за администрацията на  съдилищата - изтегли

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 132, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилища, във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда - изтегли

 

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР